REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU “NIMSES”

Regulamin wszedł w życie w dniu 23 stycznia 2017 r.

Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu korzystania z serwisu “Nimses” (dalej – “Regulamin”), jak również Polityki Prywatności umieszczonej pod adresem https://nimses.com/privacy, przed korzystaniem ze strony internetowej https://nimses.com (dalej – “Strona”) i aplikacji mobilnej serwisu “Nimses” (dalej – “Serwis”). Jeżeli chcą Państwo utworzyć własne konto i zostać naszym użytkownikiem, należy przeczytać niniejszy Regulamin i zaakceptować go w całości. Jeżeli nie akceptują Państwo tego regulaminu, prosimy o niekorzystanie z tego Serwisu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin stanowi umowę prawnowiążącą między użytkownikiem serwisu (dalej – “Użytkownik”), z jednej strony, a Nimses Inc. (dalej – “Administracja”), z drugiej strony. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Administracji (dalej razem – “Strony”) wynikające z korzystania z Serwisu, jego funkcji i świadczonych przez niego usług.

Niniejszy Regulamin stanowi ofertę publiczną i uznawany jest za zaakceptowany przez Użytkownika w przypadku jego rejestracji w Serwisie, w tym autoryzacji za pośrednictwem portali społecznościowych “Facebook” lub “VKontakte”.

OKREŚLENIE POJĘĆ

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie są zdefiniowane w sposób następujący:

Serwis – to portal społecznościowy, umieszczony w Internecie pod adresem “https://nimses.com” (łącznie z wszystkimi poziomami określonej domeny, stosowanymi w momencie akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu i wprowadzanymi przez Administrację w celu przyszłego wykorzystania) i dostępny Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji mobilnej (oprogramowania dla urządzeń mobilnych) oraz innych zasobów programowych.

Strona – to strona internetowa, umieszczona pod adresem “https://nimses.com”, dzięki której Odwiedzający stronę może zarejestrować się w Serwisie, a Użytkownik pod warunkiem rejestracji oraz akceptacji niniejszego Regulaminu może korzystać z funkcji Serwisu.

Aplikacja – to program komputerowy w postaci produktu oprogramowania, prawa do którego należą do Administracji, i pod warunkiem zainstalowania oraz prawidłowego użytkowania którego, a także akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik może korzystać z funkcji Serwisu.

Administracja – NIMSES INC, 1209 N ORANGE ST, WILMINGTON, DE 19801, USA, Tel.: (650) 288- 1989, e-mail: admin@nimses.com

Odwiedzający stronę – osoba fizyczna, która odwiedza stronę za pomocą przeglądarki internetowej poprzez wprowadzenie domeny w pasku adresu lub w wyniku przejścia na nią z linków zamieszczonych w Internecie, i dla której funkcje Serwisu nie są dostępne ze względu na fakt, że nie jest zarejestrowana lub autoryzowana w Serwisie, lub ze względu na fakt, że w bieżącej sesji przeglądarki nie jest zalogowana (autoryzowana) na swoim Profilu.

Użytkownik – to osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem, która zaakceptowała go w całości, a także osiągnęła limit wieku zgodnie z obowiązującym prawem, aby zaakceptować ten Regulamin i posiadająca należną podmiotowość cywilnoprawną. W każdym przypadku, wiek takiej osoby nie może wynosić poniżej 13 lat.

Funkcje Serwisu – ogół dostępnych Użytkownikowi możliwości funkcjonalnych Serwisu w określonym zakresie, takich jak Profil, jego ustawienia, nadana przestrzeń wirtualna oraz dostępne działania za pośrednictwem Nimów; prywatna korespondencja z innymi Użytkownikami; wspólne czaty, tworzenie publikacji (“postów”) w ramach własnego Profilu i Profilów innych Użytkowników (pod warunkiem odpowiednich ustawień); przesyłanie i udostępnianie zdjęć (obrazów) oraz wszelkie inne funkcje, zarówno dostępne w momencie akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, jak i te dodane przez Administrację w przyszłości.

Profil – część składowa Funkcji Serwisu, która stanowi nadaną Użytkownikowi przez oprogramowanie przestrzeń wirtualną do korzystania z Serwisu, dostęp do którego jest automatycznie przyznawany Użytkownikowi po pomyślnym zakończeniu procedury rejestracji w Serwisie w wyniku pomyślnej autoryzacji za pomocą konta w portalach społecznościowych “Facebook” lub “VKontakte”, a także po akceptacji niniejszego Regulaminu.

Nimy – to standardowe jednostki, generowane i naliczane za pomocą oprogramowania Serwisu na Profil Użytkownika na podstawie wykonania przez niego Zasad generacji i naliczania, rejestrowane ilościowo w specjalnym polu, które mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w ramach i w sposób określony przez niniejszy Regulamin.

Zasady generacji i naliczania – to określony przez Administrację wykaz działań Użytkownika (zasad jego działań), za dobrowolne osobiste wykonanie których według własnego uznania na Profil Użytkownika za pomocą oprogramowania generowana i naliczana jest określona ilość Nimów.

Inne pojęcia niezdefiniowane w niniejszej sekcji powinny być interpretowane zgodnie z obowiązującym prawem.

OPIS SERWISU

Za pomocą Serwisu każdy Użytkownik pod warunkiem nieustannego przestrzegania niniejszego Regulaminu jest uprawniony do:

to use the Service Functionality for personal purposes (in particular, communication, getting acquainted, participation in discussions, etc.) as are not contrary to these Terms and Conditions and the applicable laws;

korzystania z Funkcji Serwisu dla celów osobistych (m.in. komunikacji, poznawania, brania udziału w dyskusjach itp.), które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem i obowiązującym prawem;

korzystania z Serwisu za pośrednictwem strony internetowej lub za pomocą aktualnej wersji poprawnie zainstalowanej aplikacji;

uczestniczenia w działaniach, o których dowiaduje się za pośrednictwem Strony;

komunikowania się z Administracją i otrzymywania od niej odpowiedzi w sposób określony przez niniejszy Regulamin.

Korzystanie z Serwisu jest dostępne wszystkim zainteresowanym osobom fizycznym, które spełniają wymogi określone w niniejszym Regulaminie. Administracja nie stosuje żadnych dyskryminujących środków w stosunku do Użytkowników. Użytkownik zgadza się, że istnienie ograniczeń wiekowych dostępu do Serwisu lub poszczególnych Funkcji Serwisu nie może być postrzegane jako dyskryminacja, ponieważ skierowane jest do przestrzegania odpowiednich wymogów obowiązującego prawa.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Administracja nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji lub innych opłat za korzystanie z Serwisu.

Opłata za dostęp do Internetu podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu nie ma związku z Serwisem.

Korzystanie z Serwisu lub któregokolwiek z elementów jego funkcji jest dobrowolne. Administracja nie określa minimalnych i maksymalnych limitów czasowych za przebywanie Użytkownika w Serwisie za pośrednictwem aplikacji lub Strony.

ZASADY TWORZENIA PROFILU

Założenie Profilu w Serwisie za pośrednictwem procedury rejestracji Użytkownika (“od zera”) lub w wyniku pomyślnego zalogowania się za pośrednictwem konta na portalach społecznościowych “Facebook” lub “VKontakte” oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

Założenie Profilu w Serwisie, a także późniejsza autoryzacja wymagają od Użytkownika podania i wykorzystania prywatnego adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz bezpiecznego hasła. W trakcie autoryzacji w profilu Użytkownik powinien też przejść procedurę tzw. uwierzytelniania dwuetapowego, będącą częścią składową cyberbezpieczeństwa Użytkownika i Serwisu.

Tworząc Profil w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że:

on / ona jest osobą fizyczną, która osiągnęła wiek dozwolony zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem kraju swojego pobytu, aby zaakceptować niniejszy Regulamin, oraz która posiada należną podmiotowość cywilnoprawną i działa we własnym imieniu;

on / ona ukończył /a 13 lat;

w przypadku przejścia procedury rejestracji “od zera” – że wszystkie (wprowadzone) przez niego / nią informacje są wiarygodne (prawdziwe), dokładne i aktualne w momencie ich dostarczania (wprowadzania), jak również, że dotyczą jego / jej osoby;

w przypadku autoryzacji za pośrednictwem konta na portalach społecznościowych “Facebook” lub “VKontakte” – że właściwe konto zawiera wiarygodne (prawdziwe), dokładne i aktualne informacje na temat Użytkownika w momencie jego autoryzacji, jak również to, że dotyczą jego / jej osoby.

ZASADY KORZYSTANIA Z PROFILU I SERWISU

Użytkownik podczas korzystania z Serwisu (zarówno za pośrednictwem Strony, jak i aplikacji, lub w jakikolwiek inny sposób, w tym nie zatwierdzony przez oprogramowanie Administracji) zobowiązuje się:

przed podjęciem jakichkolwiek działań, umieszczaniem jakichkolwiek materiałów, tekstów, plików (zawartości) wstępnie oceniać legalność takich działań;

nie wykonywać żadnych działań zmierzających do zakłócenia normalnego funkcjonowania Serwisu lub Strony (np. poprzez przeciążenie sprzętu informatycznego, na podstawie którego działa Serwis lub Strona), zarówno za pośrednictwem oprogramowania, jak i bezpośrednich działań w ramach Serwisu (Strony);

nie rozpowszechniać, nie uruchamiać i nie wykorzystywać w inny sposób w ramach Serwisu lub Strony wirusów, trojanów i innego złośliwego oprogramowania (plików wykonywalnych, kodu wynikowego w jakiejkolwiek formie itd.);

nie używać automatyzowanych programów (botów, robotów, “pająków”, zgarniarek i innych programów o podobnych funkcjach) oraz skryptów za pośrednictwem swojego Profilu w Serwisie lub w Serwisie jako całości, w tym w celu zbierania informacji o innych Użytkownikach lub o Serwisie (Stronie) dla realizacji masowych lub targetowanych mailingów (spamu) itd.;

dbać o cyberbezpieczeństwo swojego Profilu, nie publikować ani w inny sposób nie ujawniać swojego loginu i hasła Profilu innym, aby zapobiegać tymczasowemu lub stałemu dostępowi innych do swojego Profilu, w tym nie odstępować swojego Profilu na korzyść innych (poprzez darowiznę, sprzedaż, wymianę itd.);

nie tworzyć więcej niż jednego Profilu;

nie próbować uzyskać dostępu do Profilu innego Użytkownika, nie podejmować żadnych działań z Profilem innego Użytkownika;

nie zmieniać informacji na swoim Profilu na niewiarygodne (fałszywe), niedokładne, nieaktualne lub takie, które z innych powodów mogą wprowadzić w błąd innych Użytkowników względem twarzy użytkownika, jego imienia i nazwiska, wieku, zawodu itd.;

nie podejmować działań, które mają charakter gróźb, zastraszania, prześladowania, dyskryminacji, obelg, oszustwa lub innego bezprawnego wpływu na innych Użytkowników;

nie podejmować działań, które naruszają prawa i uzasadnione interesy innych Użytkowników;

nie podejmować działań, które w inny sposób uniemożliwiają wygodne korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom;

nie prowadzić nieuprawnionego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych innych Użytkowników i osób trzecich bez ich wyraźnej zgody;

nie używać Serwisu i jego Funkcji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Administracji;

nie podejmować nieautoryzowanego wykorzystywania w ramach Profilu bądź Serwisu środków identyfikacji, prawa do których należą do innych osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie własności intelektualnej (nazw handlowych, znaków towarowych, nazw produktów itd.);

nie prowadzić w ramach Serwisu nielegalnego marketingu sieciowego, organizacji i zaangażowania Użytkowników w piramidy finansowe, oszustwa, gry hazardowe (gambling), lub inną nielegalną działalność;

nie umieszczać w ramach Serwisu jakichkolwiek materiałów (plików, zawartości), które:

(a) promują wojnę, przemoc, dyskryminację, podżeganie do nienawiści etnicznej, rasowej lub religijnej, wzywają do ingerencji w wolności i prawa człowieka, zbrodnie przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzi, terroryzm, ekstremizm i wszelkie inne podobne przestępstwa;

(b) promują faszyzm, nazizm czy jakąkolwiek inną ideologię dominacji rasowej;

(c) wspierają działania przestępcze lub zawierają informacje bądź instrukcje dotyczące sposobu popełnienia przestępstw;

(d) zawierają agresywne wypowiedzi i groźby, sceny przemocy i okrucieństwa nieuzasadnione przez odpowiednie cele badawcze;

(e) zawierają sceny nieludzkiego okrutnego traktowania zwierząt;

(f) zawierają opisy lub ilustracje środków bądź metod popełniania samobójstwa lub zażywania zakazanych środków narkotycznych, a także nawoływania do takich działań;

(g) zawierają treści pornograficzne, a także nieuzasadnione przez odpowiednie cele badawcze ilustracje intymnych części ciała ludzi, zwierząt i fantastycznych stworzeń;

(h) mają obiektywnie nader nieprzyjemny, szokujący dla percepcji charakter, są wulgarne i nieprzyzwoite;

(i) zawierają wirusy, konie trojańskie i inne złośliwe oprogramowanie (pliki wykonywalne, kod wynikowy w jakiejkolwiek formie itd.);

(j) zawierają zniewagę, oszczerstwo, zniesławianie, dyskredytowanie, poniżanie, zniesławianie honoru i godności lub reputacji biznesowych innych Użytkowników lub osób trzecich;

(k) wprowadzają w błąd innych Użytkowników; (l) stanowią lub mogą zawierać reklamy innych portali społecznościowych, dyskredytują Serwis i / lub Administrację;

(ł) naruszają inne prawa i uzasadnione interesy Użytkowników lub osób trzecich, w tym osób prawnych, organizacji międzynarodowych, agencji rządowych, państw w ogóle itp.;

nie umieszczać w ramach Serwisu jakichkolwiek materiałów (plików, zawartości), na umieszczanie (rozpowszechnianie) których nie ma odpowiednich uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie własności intelektualnej, ochrony informacji z ograniczonym dostępem itp.;

nie podszywać się pod przedstawiciela, osobę upoważnioną przez administrację lub funkcjonariusza organów ścigania bez posiadania na to podstaw prawnych;

przy wykryciu objawów nieautoryzowanego dostępu do Profilu przez osobę trzecią – niezwłocznie powiadomić o tym Administrację, a także natychmiast zmienić hasło do swojego Profilu;

tworzyć kopie zapasowe informacji (np. korespondencji prywatnej) ważnej dla Użytkownika, jeżeli takie kopiowanie nie narusza odpowiednich przepisów prawnych;

nie przyczyniać się do naruszania niniejszego Regulaminu przez innych Użytkowników i nie zachęcać do takich naruszeń.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z tych zobowiązań, pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa, jak również w przypadku nadużycia przez Użytkownika swoich praw, co spowodowało lub mogło spowodować szkodę dla innych Użytkowników lub Serwisu, Administracja posiada prawo, według własnego uznania i bez szczegółowych wyjaśnień, podjąć jakiekolwiek z następujących środków w celu powstrzymania naruszeń:

moderować zawartość (wiadomości, teksty, obrazy itd.);

usuwąć zawartość (wiadomości, teksty, obrazy, itd.);

tymczasowo blokować Profil Użytkownika, czyli zawieszać jego zdolność do korzystania z niektórych funkcji Serwisu w celu wyeliminowania jego naruszeń;

trwale blokować Profil Użytkownika, czyli na stałe pozbawić go prawa do autoryzacji na tym Profilu;

inaczej naprawiać skutki negatywnych działań Użytkownika, które naruszają niniejszy Regulamin.

Użytkownik ma prawo do dezaktywacji swojego Profilu. W tym przypadku umieszczona w nim informacja (zawartość) z przyczyn technicznych jakiś czas będzie przechowywana na serwerze Administracji w celu umożliwienia aktualizacji Profilu. W tym przypadku Administracja nie gwarantuje zachowania wszystkich zawartych w ramach tego Profilu informacji.

ZASADY GENERACJI, NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA NIMÓW

Nimy są generowane i naliczane na Profil Użytkownika w sposób automatyczny wskutek pozyskania przez oprogramowanie Serwisu danych (sygnału) o przestrzeganiu przez Użytkownika Zasad generacji i naliczania.

Nimy przeznaczone są do dobrowolnej wymiany między Użytkownikami w celu oceny, wyrażania komplementów i wdzięczności oraz innych celów, które Użytkownicy będą uważać za niezbędne, jeżeli takie cele nie będą sprzeczne z niniejszym Regulaminem i obowiązującym prawem.

Użytkownik zgadza się, że:

Nimy nie stanowią jednostki pieniężnej, pieniądza elektronicznego lub innych środków płatniczych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, ich wartość nie jest przywiązana do konkretnej waluty, wahań kursów walut i inflacji;

Nimy przeznaczone są do wykorzystania w Serwisie jako portalu społecznościowym, w szczególności jako środek oceny, komplementu lub wdzięczności innym Użytkownikom, a zatem rzeczywista wartość nimów jest kreowana i poddawana zmianie w wyniku wyrażania życzliwego nastawienia do nich określonej liczby Użytkowników;

Administracja nie posiada obowiązku monitorowania, oceny i utrzymywania określonej wartości nimów, w szczególności, w celu uniknięcia “deprecjacji” wcześniej wygenerowanych i naliczonych nimów poprzez dalsze zwiększanie ilości wytwarzania i naliczania nimów, związane ze wzrostem przypadków przestrzegania przez Użytkowników Zasad generacji i naliczania;

Nimy przywiązane są do Profilu Użytkownika, a zatem nie mogą być przeniesione na inny Profil w przypadku jego utraty w wyniku samodzielnej dezaktywacji Profilu lub zablokowania przez Administrację;

Administracja nie posiada obowiązku przywrócenia Użytkownikowi przekazanej przez niego innemu Użytkownikowi ilości nimów (odwołania lub “wycofania” operacji) w wyniku błędu, oszustwa ze strony innego Użytkownika lub przy wystąpieniu innych nieuzasadnionych oczekiwań Użytkownika;

Administracja nie posiada obowiązku zwrotu Użytkownikowi żadnych wartości w kategoriach pieniężnych lub innych liczby nimów nagromadzonych na jego Profilu w trakcie korzystania z Serwisu, w tym w przypadkach, gdy Użytkownik zaprzestał używania swojego Profilu i / lub go dezaktywował, a także gdy Profil Użytkownika został zablokowany przez Administrację za naruszenie niniejszego Regulaminu.

W Serwisie ustalono następujące Zasady generowania i naliczania nimów:

generacja rozpoczyna się od pierwszej minuty po rejestracji użytkownika w Serwisie.

1 Nim – za każdą 1 minutę czasu po rejestracji Użytkownika w Serwisie.

Użytkownik posiada prawo do:

gromadzenia Nimów na swoim Profilu;

przekazywania (ofiarowania, darowizny itp.) Nimów innemu Użytkownikowi za pośrednictwem ich przekazu na jego Profil.

Użytkownik nie posiada prawa do:

przekazywania Nimów innemu Użytkownikowi, jak również otrzymywania Nimów od innego Użytkownika na podstawie ich pozyskania za pieniądze lub inne zobowiązania prawne (transakcje) pomiędzy nimi poza Serwisem;

wymagania od innego Użytkownika przekazania Nimów lub innego oddziaływania na podjęcie przez innego Użytkownika takiej decyzji.

ODMOWA GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Serwis (zarówno Strona, jak i Aplikacja) i jego funkcje, w tym wszystkie skrypty, aplikacje, zawartość i projekt strony, opracowywane i zmieniane są w trybie “jak jest”. Administracja nie gwarantuje żadnych konkretnych rezultatów, osiągnięć, itd. w następstwie korzystania z Serwisu. Administracja nie jest zobowiązana do rozszerzania funkcji Serwisu lub modyfikowania Serwisu w inny sposób. Administracja nie jest zobowiązana do zabezpieczenia pracy Serwisu na wszystkich platformach oprogramowania dla wszystkich urządzeń lub w pewnych szczególnych warunkach.

Administracja może w każdej chwili jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika zmienić wygląd Serwisu, jego funkcji, stosowanych rozwiązań technicznych, skryptów, oprogramowania i innych elementów, zarówno widocznych, jak i niewidocznych Użytkownikowi.

Użytkownik zgadza się, że korzysta z Serwisu według własnego uznania. Administracja nie gwarantuje, że praca Serwisu będzie nieprzerwana, pozbawiona drobnych lub krytycznych błędów, awarii lub innych wad. Administracja dołoży odpowiednich starań w celu utrzymania Serwisu w dobrym stanie technicznym.

Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z warunków i / lub jakości Serwisu lub jego funkcji, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

Użytkownik zgadza się, że Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie, pośrednie i przypadkowe), utracone zyski lub inne materialne i niematerialne straty Użytkowników lub osób trzecich, do których doszło w wyniku usterki w pracy Serwisu, w wyniku użycia lub niemożności jego użycia, ze względu na utratę ważnych dla Użytkownika informacji (w tym plików), z powodów technicznych, w wyniku działań lub zaniechania działań innych Użytkowników.

Użytkownik zgadza się, że w ramach Serwisu nie jest odgrodzony od interakcji (komunikacji) z Użytkownikami, płeć, wiek i inne informacje których wbrew temu Regulaminowi mogą być sprzeczne z prawdą (tak zwane “fejki”). Użytkownik zgadza się, że Administracja nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek konsekwencje takiego wprowadzenia Użytkownika w błąd. Z przyczyn obiektywnych, Administracja nie może zagwarantować braku “użytkowników fejkowych” w ramach Serwisu, a także obecność przy urządzeniu w każdej chwili tej samej osoby, do której należy “niefejkowy” Profil.

Użytkownik zgadza się, że to on ponosi odpowiedzialność za podjęcie działań w zakresie osobistego cyberbezpieczeństwa i odpowiedzialność podczas korzystania z Serwisu (Strony), w tym:

podczas przechodzenia na umieszczane przez innych Użytkowników w ramach Serwisu (Strony) linki-adresy do zewnętrznych stron internetowych (adresy zewnętrzne);

podczas pobierania umieszczanych przez innych Użytkowników plików (archiwów plików), które jawnie i niejawnie mogą zawierać złośliwy kod wynikowy;

podczas wykonywania innych czynności związanych z pobieraniem lub uruchamianiem przez przeglądarkę lub aplikację kodów programowych lub zleceń.

Użytkownik zgadza się, że Administracja nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu fizycznego lub psychicznego Użytkownika i osób, które z jakiegoś powodu miały dostęp jego Profilu, co nastąpiło w związku z korzystaniem z Serwisu jako całości lub jego poszczególnej funkcji, komunikacji z innymi Użytkownikami itd. Użytkownik zgadza się, że to on ponosi odpowiedzialność za konsekwencje dostępu do Serwisu swoich dzieci lub dzieci osób trzecich przez Profil Użytkownika.

Użytkownik zgadza się uwolnić Administrację od jakichikolwiek roszczeń lub wymogów osób trzecich wskutek lub w związku z naruszeniem przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub praw i uzasadnionych interesów osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania i niepodejmowania prób naruszania jakichkolwiek przepisów niniejszego Regulaminu, a także nie nawoływania do naruszania Regulaminu innych Użytkowników i nie pomagania im w tym. Jeśli Administrator zasadnie uzna, że Użytkownik naruszył lub usiłował naruszyć ten Regulamin, Profil Użytkownika może zostać w gestii Administracji zablokowany tymczasowo lub na stałe.

Administracja posiada prawo do informowania upoważnionych władz publicznych o przestępstwach popełnionych przez Użytkownika, z własnej inicjatywy lub na podstawie zgodnego z prawem i uzasadnionego wniosku władz państwowych lub upoważnionych przez nie osób.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym Regulaminie.

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Użytkownik zgadza się z tym, że niniejszy Regulamin i stosunki między Stronami regulowane są przez prawo stanowe Delaware, USA.

W rozstrzyganiu wszelkich sporów, które mogą powstać między Stronami w trakcie wykonywania niniejszych zobowiązań, Strony dołożą wszelkich starań, aby je rozwiązać w drodze negocjacji.

Użytkownik zgadza się, że dla celów rozstrzygania sporów między Stronami skutecznym i obowiązkowym do wykorzystania środkiem komunikacji jest korespondencja elektroniczna z Administracją za pośrednictwem adresu: support@nimses.com.

Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia w sprawie sporu w ciągu 30 (trzydziestu) dni, spór zostanie przekazany do właściwego sądu zgodnie z prawem, któremu podlega niniejszy Regulamin.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Serwis, Strona i Aplikacja, rozpatrywane zarówno indywidualnie, jak i jako całość, stanowią przedmiot własności intelektualnej Administracji w postaci oprogramowania.

Wszystkie elementy Serwisu, w tym używane (umieszczane) przez Administrację nazwy, projekt, projekt wizualny, skrypty, elementy funkcjonalne itd. należą do Administracji i są prawnie chronione na podstawie prawa ochrony własności intelektualnej.

Użytkownik zgadza się, że nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej na swój Profil w związku z jego twórczym projektowaniem i długotrwałym użytkowaniem.

Komercyjne wykorzystanie dowolnego elementu Serwisu bez pisemnej zgody Administracji jest kategorycznie zakazane.

Użytkownicy posiadają prawo umieszczania w ramach Serwisu zawartości, prawa do których należą do osób trzecich, tylko pod warunkiem, że takie umieszczenie nie narusza praw odpowiednich osób oraz wymogów odpowiednich przepisów prawa.

Użytkownik po umieszczeniu w ramach Serwisu zawartości, które należą do niego zgodnie z prawem, tym samym uprawnia innych Użytkowników do niewyłącznego używania go w ramach funkcji Serwisu, mianowicie poprzez ponowny przegląd, odtworzenie, kopiowanie wyłącznie dla osobistego niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że taki użytek nie szkodzi prawom i uzasadnionym interesom odpowiednich właścicieli praw

Administracja nie przeprowadza wstępnej moderacji lub cenzury umieszczanych przez Użytkowników zawartości, a zatem nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie poprzez takie działania praw i uzasadnionych interesów odpowiednich właścicieli praw. Jednocześnie Administracja rozpatruje zgłoszenia właścicieli praw i podejmuje odpowiednie środki w celu rozwiązania naruszeń ich praw w ramach Serwisu.

Użytkownik zgadza się z tym, że rozpowszechniona przez niego zawartość w dowolnym miejscu w Serwisie może być rozpowszechniona poprzez działania innych Użytkowników zarówno w dobrej wierze, jak też nie (na przykład poprzez tak zwane “reposty”, a także w wyniku odręcznego kopiowania). W takim przypadku, usunięcie przez Użytkownika początkowo umieszczonej zawartości (tak zwanego “postu”) nieobowiązkowo doprowadzi do usunięcia tej samej zawartości w całym Serwisie, a Administracja nie jest zobowiązana do zapewnienia jej powszechnego usunięcia.

W przypadku usunięcia przez Użytkownika umieszczonej w Serwisie zawartości, Administracja posiada prawo do przechowywania przez pewien czas kopii zapasowej tej zawartości na okres zdeterminowany przez specyfikę techniczną Serwisu.

POUFNOŚĆ

Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Stosunki między Stronami w zakresie poufności podlegają Polityce prywatności, zamieszczonej na Stronie, dostępnej przez link “https://nimses.com/privacy” i stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin jest ważny do momentu jego wypowiedzenia przez jedną ze Stron.

Użytkownik posiada prawo do wypowiedzenia niniejszego Regulaminu jednostronnie w dowolnym momencie pod warunkiem dezaktywacji konta i zaprzestania korzystania z Serwisu.

Administracja posiada prawo do wypowiedzenia niniejszego Regulaminu jednostronnie w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem nadania Użytkownikowi odpowiedniego powiadomienia w ciągu 10 dni kalendarzowych.

Ten Regulamin zastępuje jakiekolwiek inne umowy między Stronami, jak również wszystkie poprzednie wersje niniejszego Regulaminu.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu (punkt lub stwierdzenie wewnątrz punktu) zostanie uznane za nieważne, czyli nie posiadające egzekwowalności, lub w inny sposób nieprawomocne, nie będzie to miało zastosowania do jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu jako całości.

Administracja posiada prawo do jednostronnego wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadamiania poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na Stronie. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej publikacji na Stronie, o ile nie przewidziano inaczej w nowej wersji Regulaminu.

Użytkownik zostanie zawiadomiony o zmianach i uzupełnieniach do niniejszego Regulaminu za pomocą specjalnego okna, a dla kontynuacji korzystania z Serwisu będzie musiał zaakceptować nową wersję Regulaminu. Administracja zachęca Użytkownika do okresowego przeglądania niniejszego Regulaminu na odpowiedniej Stronie w celu upewnienia się odn. posiadania znajomości aktualnej wersji Regulaminu. Dostęp do pełnych tekstów niniejszego Regulaminu jest powszechny i otwarty.